ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ICON CONCEPT ONLINE SHOP (www.icon-concept.pl/sklep)

I. Definities

Termen gebruikt in het Reglement betekenen:

1.
Klant
– natuurlijke persoon, rechtspersoon of organisatorische eenheiddiegeen rechtspersoon is maar aan wiespecialeregelgeving rechtsbevoegdheid verleent,dieeenBestellingplaatst in de Winkel;

2. het Burgerlijk Wetboek – de wet van 23 april 1964. (Dz.U. nr. 16, item 93, zoals gewijzigd);

3. Algemene voorwaarden – deze Algemene voorwaarden voor de levering van elektronische diensten binnen de online shop www.sklepdesign.pl;

4. online shop (Shop) – de website die beschikbaar is op www.emstrainer.pl, viawelkede Klant, inhet bijzonder,Bestellingenkanplaatsen;

5. Goederen – de producten die in de Online Shop worden gepresenteerd;

6. Koopovereenkomst – een overeenkomst voor de verkoop van Goederen, zoals gedefinieerd in het Burgerlijk Wetboek, gesloten tussen de Eigenaar en de Klant, gesloten via de website van de Winkel;

7 Wet op de consumentenrechten – Wet van 30 mei 2014. Over consumentenrechten (Staatsblad 2014, punt 827);

8 Wet op de elektronische dienstverlening – Wet van 18 juli 2002. betreffende de verlening van diensten langs elektronische weg (Staatsblad nr. 144, punt 1204, als gewijzigd);

9. bestellen
ó
bestelling – een wilsverklaring van de Klant, rechtstreeks gericht op het sluiten van een Verkoopovereenkomst, waarin metnamehet soort en het aantal Goederen wordt gespecificeerd.

10.
W
EIGENAAR – Przedsiębiorstwo Vonart Marek Budzanowski, ul.Fabryczna 10, 53-609 Wrocław, NIP8950020062,

II. Bepalingen og
ó
intern

2.1. In deze Algemene voorwaarden worden de regels uiteengezet voor het gebruik van de online shop die beschikbaar is op www.sklepdesign.pl.

2.2. Dit reglement is het reglement voor de procesvoeringbedoeldin art. 8 van de Wet op de elektronische dienstverlening.

2.3. De online winkel, die actief is onder de website www.sklepdesign.pl, wordt beheerd door de Eigenaar.

2.4. Deze Regels beschrijven inhet bijzonder:

a) de regels voor registratie en gebruik van een account in de online shop;

b) de voorwaarden voor het maken van elektronische reserveringen voorproductendie beschikbaar zijn in de online shop;

c) de voorwaarden voor het plaatsen van elektronischebestellingenin de online shop;

d) de principes voor het sluiten van Verkoopovereenkomstenmet gebruikmaking van de diensten van de Internet Shop.

2.5. Het gebruik van de online shop is mogelijk op voorwaarde dat het doordeKlant gebruikte ICT-systeem voldoet aan de volgende minimale technische vereisten:

a) Internet Explorer versie 9 of hoger; Firefox versie 3.6.4 of hoger; Chrome versie 8 of hoger; Opera versie 10.60 of hoger; Safari versie 5.0 of hoger; Maxthon versie 3.6.4 of hoger;

b) andere webbrowsers die HTML5, CSS3 en JavaScript ondersteunen;

(c) Aanbevolen minimale schermresolutie: 1024×768.

2.6. Om de online shop te kunnen gebruiken, moet de klant zelf toegang hebben tot een computerwerkstation of eindapparaat metinternettoegang.

2.7. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving behoudt de Eigenaar zich het recht voor om de levering van diensten via de Online Winkel te beperken totpersonenouder dan 18 jaar. In dit geval worden potentiële klanten op de hoogte gebracht.

2.8. Klanten kunnen deze Algemene voorwaarden op elk gewenst moment bekijken via de link op de startpagina van www.emstrainer.pl en ze downloaden en afdrukken.

2.9. De informatie over de Goederen op de webpagina’s van de Shop, inhet bijzonderhun beschrijvingen, technische en bruikbaarheidsparameters en prijzen, vormen een uitnodiging tot het sluiten van een contract, in de zin van Art. 71 van het Burgerlijk Wetboek.

III. Gebruiksregels van de online shop

3.1. Om gebruik te kunnen maken van de Online Shop moet u zich registreren of eenmalig uw gegevens invullen op het betreffende formulier nadat u naar de winkelwagen bent gegaan.

3.2. Registratie vindt plaats door het invullen en accepteren van het registratieformulier, dat beschikbaar is op een van de pagina’s van de Shop.

3.3. Registratie is afhankelijk van uw akkoord met de Algemene voorwaarden en het verstrekken van persoonlijke gegevens die als verplicht zijn gemarkeerd.

3.4. De herbergier kan de Klant met onmiddellijke ingang het gebruiksrecht van de Internet Shop ontnemenende toegang van de Klant tot een deel of het geheel van demiddelenvan de Internet Shop beperken, indien de Klant de Algemene Voorwaarden schendt, en inhet bijzonderindien de Klant:

a) onjuiste, onnauwkeurige of verouderde gegevens heeft verstrekt tijdens de registratie in de online shop, die misleidend zijn of inbreuk maken op de rechten vanderden,

b) inbreuk heeft gemaakt op de persoonlijke rechtenvanderden, inhet bijzonder de persoonlijke rechtenvan andereklanten vande online shop, door middel van de online shop,

c) ander gedragvertoontdatvolgens de Eigenaar in strijd is met de geldende wetten ofalgemeneregels voor internetgebruik of schadelijk is voor de goede naam van de Eigenaar.

3.5. Een persoondiehet recht is ontnomen om de online shop te gebruiken, kan zich niet opnieuwregistreren zonder voorafgaande toestemming van de Eigenaar.

3.6. Om de veiligheid van de overdracht van berichtenen gegevens in verband met de op de Website aangeboden diensten te waarborgen, neemt de Online Shop technische en organisatorische maatregelen die passen bij de mate van veiligheidsrisico van de aangeboden diensten, in hetbijzonder maatregelen om de verwerving en wijziging door onbevoegden van persoonsgegevens die via het internet worden overgedragen, te voorkomen.

3.7. De klant is in hetbijzonder verplichtom:

a) geen inhoud te leveren of te verzenden die wettelijk verboden is, bijvoorbeeld inhoud die geweld promoot, lasterlijk is of inbreuk maakt op de persoonlijke rechten en andere rechten vanderden,

(b) de Online Winkel op zodanigewijzete gebruiken dat het functioneren ervan niet wordt belemmerd, inhet bijzonderdoor het gebruik van specifieke software of apparatuur,

c) geen acties te ondernemen zoals: het verzenden of plaatsen van ongevraagdecommerciële informatie (spam) binnen de Internet Shop,

d) de Online Winkel te gebruiken op eenmanierdieniet belastendis voor andereklantenen de Eigenaar,

e) de in de Online Shop geplaatste inhoud uitsluitend voor eigen persoonlijk gebruik aan te wenden,

f) de Internet Shop te gebruiken op eenmanierdie in overeenstemming is met de bepalingen van de geldende wetgeving in de Republiek Polen, de bepalingen van het reglement van orde en dealgemenebeginselen van internetgebruik.

IV. Procedure voor het afsluiten van een verkoopcontract

4.1. Om een Verkoopovereenkomst te sluiten via de Internet Shop, moet men de websitewww.sklepdesign.pl bezoeken, degoederenselecteren in het tabblad “shop” en verdere technische handelingen verrichten op basis van de berichten die aan de Klant worden getoond en de informatie die beschikbaar is op de website.

4.2. De Klantselecteertde bestelde Goederendoor deze toe te voegen aan het winkelmandje.

4.3. Tijdens het plaatsen van deBestelling– totdat op de knop “Kopen en Betalen” wordt gedrukt. – De Klant heeft de mogelijkheid omde ingevoerde gegevens en de selectie van de Goederen te wijzigen. Volg hiervoor de berichten die aan de klant worden getoond en de informatie die beschikbaar is op de website.

4.4. Nadat de Klant die de Online Shop gebruikt alle benodigde gegevens heeft ingevoerd, wordt een overzicht van de geplaatsteBestellingweergegeven. De samenvatting van de ingediendebestellingbevat informatieover:

(a) het voorwerp van hetcontract,

(b) de eenheidsprijs en de totale prijs van de besteldeproductenof diensten, inclusiefleveringskostenen eventuele extrakosten,

(c) de geselecteerdebetalingsmethode,

d) de gekozen leveringsmethode,

(e) levertijd,

4.5. Omeen Bestellingte verzenden, is het noodzakelijk om de inhoud van de Algemene Voorwaarden te accepteren, persoonlijke gegevens op te geven die als verplicht zijn gemarkeerd en op de knop “Kopen en Betalen” te drukken.

4.6. Het versturen van deBestellingdoor de Klant vormt een intentieverklaring tot het sluiten van een Koopovereenkomst met de Eigenaar, in overeenstemming met de inhoud van de Algemene Voorwaarden.

4.7. Zodra deBestellingis geplaatst, ontvangt de Klant een e-mail met de titel “Shop Design – Uw Bestelbevestiging”, met daarin een definitieve bevestiging van alle essentiëleelementen vande Bestelling.

4.8. De overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat de Klant debovengenoemdee-mail ontvangt.

4.9. Het verkoopcontract wordt afgesloten in de Poolse taal, met een inhoud in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden.

V. Levering

5.1. De levering van de Goederenis beperkt tot het grondgebied van de Europese Unie en vindt plaats op het adres dat de Klant heeft opgegeven bij het plaatsen van deBestelling.

5.2. DebesteldeGoederenworden aangetekend geleverd via het gekozen transportmiddel. Leveringskosten zijn in overeenstemming met de huidige prijslijst. Daarnaast worden de verzendkosten aangegeven op het moment dat deBestellingwordt geplaatst.

5.3. Standaard goederen worden binnen 2 werkdagen na bevestiging van debestellingdoor de klant naar de klant verzonden. Als betaling per bankoverschrijving is geselecteerd, worden de Goederen binnen 2 werkdagen na bijschrijving van de betaling op de bankrekening van de Eigenaar naar de Klant verzonden. Op maat gemaakte goederen worden binnen 2 dagen na voltooiing van de productie verzonden.

5.4. Klanten kunnen deze Algemene voorwaarden op elk moment bekijken via de link op de startpagina van www.sklepdesign.pl en ze downloaden en afdrukken.

Het vastleggen, beveiligen, ter beschikking stellen en bevestigen aan de Klant van de materiële bepalingen van de Verkoopovereenkomst van de Goederenvindt plaats door het verzenden aan de Klant op het opgegeven e-mailadres en door het bijvoegen van een afdruk van de bevestiging, debestelspecificatieen de btw-factuur bij de zending met de Goederen.

VI. Prijzen en betaalmethoden

6.1. De prijzen van de Goederenworden vermeld in Poolse zloty en zijn inclusief alle componenten, inclusief 23% BTW, douanerechten en eventuele andere componenten.

6.2. De klant kanhet vermogen om de prijs te betalen:

Wrocław

b) betaling via PayU

VII Kennisgeving van opzegging

Consumenten hebben het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen, onder voorbehoud van degevallenvermeld inhet hoofdstuk “uitsluiting van het herroepingsrecht”. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de datum:

waaropu de goederen in bezit krijgt ofwaaropeen door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit krijgt – in het geval van een overeenkomst die de eigendomsoverdracht van de goederen inhoudt (bv. verkoopcontracten, leveringscontracten of contracten voorwerken dieeen roerend goed zijn),

waaropu het laatste artikel in bezit krijgt ofwaaropeen door u aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het laatste artikel in bezit krijgt – in het geval van een overeenkomst betreffende de eigendomsoverdracht van meerdere artikelendieafzonderlijk worden geleverd,

waaropu de laatste partij of het laatste stuk in ontvangst hebt genomen, ofwaaropeen door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste partij ofhet laatstestuk in ontvangst heeft genomen – in het geval van een overeenkomst betreffende de eigendomsoverdracht van in partijen of onderdelen geleverde goederen,

waaropu de eerste zaak in bezit krijgt ofwaaropeen door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de eerste zaak in bezit krijgt – bijovereenkomstenvoor de regelmatige levering van goederen voor bepaalde tijd.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, is het voldoende alsuuw mededeling over de uitoefening van uw herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, dient u de Eigenaarop de hoogte te stellen vanuw beslissing om dit contract te herroepen door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld een brief per post of e-mail naar
info@sklepdesign.pl
. Je kunt het modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Effecten van ontwenning

In het geval van herroeping van dit contract zullen we alle betalingen die we van je hebben ontvangen terugbetalen, inclusief de leveringskosten van het artikel (met uitzondering van de extra kosten voor de levering van het artikel).óals gevolg van uw keuze voor een andere leveringsmethode dan de goedkoopste gewone leveringsmethodeób levering door ons aangeboden), onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de datum waarop deów anneer wij op de hoogte worden gesteld van uw beslissing om gebruik te maken van uw recht op herroeping van dit contract. We betalen uw betaling terug met hetzelfdebetaalmiddeldat u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in elk geval zijn er geen kosten verbonden aan deze terugbetaling. We kunnen de vergoeding inhouden totdat je het artikel hebt ontvangen of totdat je ons een bewijs van retournering hebt verstrekt,afhankelijk vanwelke gebeurtenis zich het eerst voordoet.

Als u een artikel hebt ontvangen in verband met een contract, stuur het dan onmiddellijk terug of overhandig het aan ons op het adres Przedsiębiorstwo Vonart Marek Budzanowski, ul.Fabryczna 10 53-609 Wrocław, en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dagwaaropu ons hebt geïnformeerd over uw herroeping van dit contract. De deadline is gehaald als je het artikel terugstuurt voordat de periode van 14 dagen is verstreken.

Houd er rekening mee dat de directe kosten voor het terugsturen van het artikel voor uw rekening zijn. Als het artikel vanwege de aardervanniet op de gebruikelijkemanierper post kan wordengeretourneerd, zijn de directe kosten voor het retourneren van degoederenvoor jouw rekening. Dezekostenworden geschat op maximaalongeveer 450 PLN.

Uitsluiting van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht van de consument bij een buiten verkoopruimten of op afstand gesloten overeenkomst is niet van toepassing opovereenkomsten:

1 dienstverleningwaarbijde handelaar een dienst volledig heeft uitgevoerd met de uitdrukkelijke instemming van de consument,dievóór de uitvoering van de dienst door de handelaar is geïnformeerd dat hij zijn herroepingsrecht zal verliezen nadat de handelaar de dienst heeft uitgevoerd;

2waarbijde prijs of vergoeding afhankelijk is van schommelingen opdefinanciële markt waarop de handelaar geen invloed heeft endiezich kunnen voordoen voor het einde van de herroepingstermijn;

3waarbijhet voorwerp van de prestatie een niet-geprefabriceerd artikel is dat volgens specificaties van de consument is vervaardigd of bedoeld is om te voldoen aan gepersonaliseerde behoeften van de consument;

4waarbijhet voorwerp van de voorstelling een voorwerp is dat bederfelijk is of eenkortehoudbaarheid heeft;

5waarbijhet voorwerp van de dienst een artikel is dat wordt geleverd in een verzegelde verpakkingdiena opening om gezondheids- of hygiënische redenenniet kan wordengeretourneerdals de verpakking na levering is geopend;

6waarbijhet voorwerp van de prestatie bestaat uit zakendiena levering naarhunaard onlosmakelijk met andere zaken verbonden zijn;

7wanneerhet voorwerp van de prestatie alcoholische dranken zijn,waarvande prijs is overeengekomen bij het sluiten van de verkoopovereenkomst, waarvandelevering pas na 30 dagen kan plaatsvinden enwaarvande waarde afhangt van schommelingenvande markt waarop de handelaar geen invloed heeft;

8 in ktwanneerde consument de handelaar uitdrukkelijk heeft verzocht naar hem toe te komen om dringende reparaties of onderhoud te verrichten; als de handelaar aanvullende diensten verleent, is de handelaar niet verplicht die diensten te repareren of te onderhouden.waarde consument om heeft verzocht, of andere zaken levert dan reserveonderdelen die nodig zijn voor de uitvoering van de reparatie of het onderhoud, heeft de consument een herroepingsrecht met betrekking tot aanvullende diensten of zaken;

9waarbijhet voorwerp van de dienst bestaat uit geluids- of beeldopnamen of computerprogramma’s die in een verzegelde verpakking worden geleverd indien de verpakking na levering wordt geopend;

10 voor de levering van kranten, tijdschriftenof magazines, met uitzondering van een abonnementscontract;

11 gesloten door middel van een openbare veiling;

12 voor logiesverstrekking anders dan voorwoondoeleinden,goederenvervoer, autoverhuur, catering,dienstenmet betrekking tot vrijetijdsbesteding, amusement, sport of cultuur, indien in de overeenkomst de datum of de periode van de dienst is vermeld;

13 voor de levering van digitale inhouddieniet op een materiële gegevensdrager is vastgelegd,wanneerde uitvoeringisbegonnen met uitdrukkelijke instemming van de consument vóór het einde van de herroepingstermijn en nadat de handelaar de consument heeft geïnformeerd over het verlies van het herroepingsrecht.

VIII. Klachten over goederen
ó

w

8.1. De eigenaar, als verkoper, is aansprakelijk tegenover de Klant die een consument is in de zin van Art. 22[1] van het Burgerlijk Wetboek, op grond van de garantie voor gebreken voor zover gespecificeerd in het Burgerlijk Wetboek, in hetbijzonderArt. 556 en Art. 556[1] – 556[3] van het Burgerlijk Wetboek.

8.2. Klachten die voortvloeien uit een schending van de door de wet gegarandeerde rechten van de Klant of op basis van deze Algemene Voorwaarden moeten worden gericht aan info@sklepdesign.pl. De Eigenaarverbindt zich ertoe om elke klacht binnen 14 dagen in behandeling te nemen en, indien dit nietmogelijkis, de Klant binnen deze termijn te informeren wanneer de klacht in behandeling zal worden genomen.

8.3. De eigenaar is niet de fabrikant van degoederen.

IX. Klachten over de levering van elektronische diensten

9.1. De herbergier moet ervoor zorgen dat de Shop volledig correct functioneert, voor zover dit uit de huidige stand van de techniek blijkt, en verplicht zich ertoe om door deklantgemelde onregelmatigheden binnen een redelijke termijn te verhelpen.

9.2. De Klant is verplicht om de Eigenaaronmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele onregelmatigheden of onderbrekingen in het functioneren van de Online Shop dienst.

9.3. In de klacht moet de Klant zijn/haar naam, postadres, type en datum van de onregelmatigheid met betrekking tot het functioneren van de Winkel vermelden.

9.4. WDe eigenaar verplicht zich om elke klacht binnen 14 dagen af te handelen of, indien dit nietmogelijkis, de klant binnen deze periode te informeren wanneer de klacht zal worden behandeld.

X. Slotbepalingen

10.1. De beslechting van geschillendie ontstaan tussen de Eigenaar en de Klant,dieeen consument is in de zin van Art. 22[1] van het Burgerlijk Wetboek, worden voorgelegd aan debevoegderechtbanken in overeenstemming met de bepalingen van de relevantebepalingen vanhet Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

10.2. Beslechting van geschillendie ontstaan tussen de Eigenaar en een Klantdiegeen consument is in de zin van Art. 22[1] van het Burgerlijk Wetboek wordt voorgelegd aan de rechtbank die bevoegd is voor de statutaire zetel van de Eigenaar.

10.3. Aangelegenheden die niet onder deze Algemene Voorwaarden vallen, zijn onderworpen aan de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, de bepalingen van de Wet op de levering van elektronische diensten en andere relevante bepalingen van de Poolse wet.

10.4. De verkoper kan informatie verzamelen om deze lokaal op te slaan op het apparaat van de klant via het geheugenmechanisme van een browser met behulp van“cookies“.

10.5. De persoonsgegevens vanShopgebruikersworden verwerkt op basis van toestemming vandebetrokkeneof wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een Contract, waarbij debetrokkenepartij is, of wanneer dit noodzakelijk is om actie te ondernemen voorafgaand aan het sluiten van een Contract op verzoek van debetrokkene.

10.6. Persoonlijke gegevens worden verzameld met het doel om de Shop de Diensten te leveren. Personenvan wiede gegevens door de Shop zijn verzameld, hebben het recht om de inhoud van hun gegevens in te zien, deze te corrigeren en een schriftelijk en gemotiveerd verzoek in te dienen om de verwerking ervan stop te zetten, evenals het recht om hiertegen bezwaar te maken.

10.7. De regels voor de verwerking van persoonsgegevens, het privacybeleid enhet cookiebeleidzijn vastgelegd in het document “Privacybeleid encookiebeleid“, dat als bijlage bij de Algemene voorwaarden is geplaatst op de website van de Shop en hier kan worden gedownload.

10.8. Door het aangaan van een Dienstverleningsovereenkomst geeft de Klant vrijwillig toestemming aan de Verkoper om informatie met betrekking tot de Overeenkomsten en de uitvoering ervan, evenals commerciële informatie in geval van afzonderlijke toestemming, naar de Contactgegevens van de Klant te sturen.

10.9. De Klant die geen Consument is, is verplicht de Verkoper op de hoogte te stellen van wijzigingen in de Contactgegevens van de Klant, anders zijn deze van kracht voor levering.

10.10. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden kunnen plaatsvinden als gevolgvanwetswijzigingen met betrekking tot de door de Verkoper geleverde diensten, evenals technische of organisatorische wijzigingen met betrekking tot de door de Verkoper geleverde diensten.

10.11. De Algemene Voorwaarden worden gewijzigd door publicatie van hun nieuwe inhoud op de website van de Shop, met voorafgaande kennisgeving van dit feit. Informatie over wijzigingen van de Algemene Voorwaarden wordt uiterlijk 10 dagen voor de ingangsdatum ervan op de website van de Winkel geplaatst en naar de Contactgegevens van de Klant gestuurd wanneer de partijen gebonden zijn door een doorlopend contract.

10.12. Wijzigingen in de Voorwaarden zijn niet van toepassing op Verkoopovereenkomstendie vóór de datum van de wijziging zijn gesloten.

10.13. De bepalingen van de Algemene Voorwaarden zijn niet bedoeld om de rechten van de Klant die een Consument is, uit te sluiten of te beperken, die voortvloeien uit debepalingen vande Poolse algemeen geldende wetgeving.

10.14. In het geval van tegenstrijdigheden tussen de bepalingen van deze Voorwaarden en de algemeen geldende Poolse wetgeving, zijn deze bepalingen van toepassing.

10.15. De eigenaar stemt niet in met de beslechting van geschillenop dewijzezoals aangegeven in de wet van 23 september 2016. betreffende de buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen(Staatsblad 2016.1823 van 2016.11.09). Link naar online platform voor geschillenbeslechting:https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

10.16. Het reglement treedt in werking binnen 10 dagen na publicatie op de website van de Shop.